תנאי שימוש

1. כללי 

גלגלים מדריך לרכב פרסום ושיווק בע"מ מציעה את המידע באתר זה ברשת האינטרנט (להלן: "השירות"), בכפוף לתנאים הבאים וזאת כתנאי מקדמי למתן השירות. 

המונח "משתמש" להלן משמעו כל אדם אשר יוצר קשר או מתקשר עם השירות ובכך הוא מסכים לתנאים אלה. 

גלגלים שומרת על זכותה לשנות תנאי שימוש אלה מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מראש ותנאים אלה יחייבו מרגע פרסומם באתר. 

2. זכויות יוצרים

לפי דיני זכויות היוצרים וכל דין לרבות אמנות בין-לאומיות, שייכות לגלגלים זכויות היוצרים וזכויות הקניין הרוחני בפרסומי גלגלים כולל אלו המתפרסמים בשירות זה. זכויות אלו חולשות,בין השאר על טקסט, תמונות,איורים,מפות, קטעי צליל,קטעי וידאו,גרפיקה ויישומי תוכנה ( להלן: "החומר המוגן"), אלא אם כן נקבע באופן מפורש כי הזכויות בחומר המוגן שייכות לגורם אחר. 

המשתמש רשאי לעשות "שימוש הוגן" בחומר המוגן, לפי הכללים הקבועים בדין וכפוף לאמור בתנאי שימוש אלה. שימוש הוגן כולל ציטוט סביר מתוך החומר המוגן, כפוף לאמור להלן. 

המצטט כאמור חייב לציין את המקור לציטוט, בין אם הוא גלגלים ובין אם הוא גורם אחר. אסור למשתמש לעשות בחומר המוגן כל סילוף,פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן, העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו. 

בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אסור למשתמש להעתיק,לשכפל,לצלם,להדפיס,להפיץ,להפיץ מחדש,לשדר מחדש או לפרסם חומר מוגן ו/או לנסות לפענח צופנים או נתונים, ללא הסכמה
מראש ובכתב מאת גלגלים. 

המשתמש מתחייב להשתמש בשירות ובחומר המוגן בהתאם לדרישות כל דין ובכפוף להנחיות ולהוראות באתר ובתנאי שימוש אלה. 

3. פניות לגלגלים 

בכל שאלה אודות שירות זה, ושאלות נוספות הנוגעות לתחומי הפעילות של גלגלים, ניתן לפנות ישירות בדואר אלקטרוני לגלגלים בכתובת : galgalim@galgalim.co.il 

4. אחריות 

השירות מוצע לציבור "כמו שהוא" ובלא אחריות כלשהיא של גלגלים לגביו ו/או להתאמתו לצורכי המשתמש ו/או למטרותיו. 

גלגלים לא תשא בכל אחריות להתאמת השירות לצורכי המשתמש. כמו-כן גלגלים לא תשא בכל אחריות לטעויות ו/או שגיאות, ככל שיש או יהיו בחומר המוצג בשירות לרבות חומר פרסומי. גלגלים לא תשא בכל אחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג בשירות, על-ידי המשתמש או על-ידי כל צד ג'. 

המשתמש בלבד ישא באחריות בלעדית לאופן שבו הוא עושה או יעשה שימוש בשירות ולכל הנובע מכך. 

גלגלים לא תשא באחריות כלשהי לכל נזק שנגרם למשתמש או לכל צד ג', כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש בשירות, לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות
באמצעות השירות או הופעלו כתוצאה מהשימוש בשירות. 

גלגלים לא תשא בכל אחריות שהיא בקשר לזמינות השירות ו/או שינויים בתכנונו ו/או תוכנו,צורתו,דיוק הנתונים,ליקויים בדרך העברתו ואי התאמת נתונים שבו וכן לכל נזק ישיר או עקיף , ככל שייגרם בקשר לכך, אם יגרם.

5. קישורים

בשירות זה נמצאים קישורים לאתרים אחרים. ההוראות שלהלן יחולו על השימוש בקישורים אלו, ואין בהן כדי לגרוע משאר הוראות תנאי השימוש. 

הקישורים נועדים לנוחיות המשתמש בלבד. 

לעניין קישורים לאתרים חיצוניים שאינם שייכים לגלגלים (אתרי צד ג'):
אם לא צוין אחרת באתר זה, אין בין גלגלים לבין בעלי אתרי צד ג' יחסים משפטיים או מסחריים 
ואין לגלגלים כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים אלו. 

- אין גלגלים אחראית לתוכן החומר הנמצא באתרי צד ג'.
- אין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן גושפנקה, אישור, המלצה או העדפה על-ידי גלגלים לאותם האתרים המקושרים, לרבות למסמכים וכל חומר אחר הנמצאים בהם, למפעילי האתרים או למוצרים המוצגים בהם.
- בעת הכללת כל קישור בשירות זה, נמצא שהמידע באתר המקושר מתאים למטרות השירות, וכי הקישור עצמו תקין. ואולם , ייתכן שבמהלך הזמן, חלו שינויים באתר המקושר. אם המשתמש סבור שאין האתר או החומר המקושר מתאימים, או אם נמצא כי הקישור אינו תקין, הוא מתבקש להודיע על כך למתחזק האתר בכתובת:

galgalim@galgalim.co.il  

חברת גלגלים אינה אחראית לתוכן , לצורה ולנכונות הפרסומים בפורטל

אזהרה

כל הזכויות שמורות. אף חלק של הרשומות במדריכים לא יועתק או יועבר באיזו צורה , ע"י איזה אמצעי אלקטרוני, מכני, צילום, הקלטה או כל דרך אחרת ללא רשות בכתב מאת המערכת.

לתקנון זירת המסחר