העסקים בענף הרכב בישראל
רכב פרטי תובלה וצ.מ.ה

חוזר המפקח על הביטוח 7/2002 ("הסדר השמאים")

זירת המסחר לחלקי חילוף   

המכתב המלא שנשלח לכנסת ישראל ע"י איגוד המוסכים


לכבוד
וועדת הכלכלה – כנסת ישראלא.ג.נ.,

הנדון: חוזר המפקח על הביטוח 7/2002 ("הסדר השמאים")

נתבקשנו ליתן עמדתנו לעניין הסדר השמאים הקיים. בקליפת אגוז נאמר מעתה, כי הורתו של ההסדר (לאור בג"צ השמאים) - לקויה, יישומו – בעיוות ועוול, ודינו – לעבור מן העולם.


1. היעדר מתאם בין הוראות בג"צ השמאים (7721/96) לבין תוצרו – הסדר השמאים:

הסעד המקורי שנתבקש בבג"צ ע"י איגוד השמאים והמועצה הישראלית לצרכנות, היה כי המפקח על הביטוח יאסור על המבטחות להסתייע בשמאי בית לצורך שומת נזק או להתערב בבחירת השמאי. סעד זה לא הושג כלל ועיקר.

ההסדר, שנוסח ע"י המפקח על הביטוח, לוקח בחשבון (ואף במידה מוגזמת) את האינטרסים של המבטחות, זאת כאשר בג"צ הורה באופן מפורש בצו שנתן במסגרת הבג"צ, כי המפקח על הביטוח יפעל באופן שימלא אחר התכלית העיקרית של חוק הפיקוח, שהוא הגנה על המבוטחים בפני חברות הביטוח (פסקה 31 לבג"צ).

איגוד המוסכים לא היה צד לבג"צ, ולא הוזמן להיות שותף בגיבוש ההסדר, וזאת למרות היותו שחקן עיקרי בשוק. ההסדר הקיים ואופן ישומו פוגעים במוסכים, ללא שקולם נשמע מבעוד מועד.


2. יישום לקוי תוך מתן פרשנות מעוותת להסדר בנוסחו הנוכחי:

(!) פגמיו של ההסדר הקיים עומדים בפני עצמם, כמפורט להלן, אך בהצטרפם לתופעות חמורות אך נפוצות באופן בירור התביעות ע"י המבטחות (כגון אי תשלום במועד, אי נימוק הדחיה וכיו"ב) – הינם מתעצמים עוד יותר.

עקרון הבסיס של אוביקטיביות השמאי (ראה בדברי ההסבר להסדר) – אינו נשמר, ומכאן צומחות שאר הרעות החולות הכרוכות בהסדר, בעיקר כיוון ששומת שמאי החוץ נותרת, ברוב המוחלט של המקרים, השומה היחידה.

השליטה על זהות השמאי – היתה ונותרה בידי המבטחות. הכשל הבסיסי – רשימות שמאי החוץ הנשלטות ע"י המבטחות. שמאים מוצאים מהרשימות ללא שימוע, בניגוד להסדר. בנוסף, לא נשמר קו ה- 25% אלא בפועל המדובר בנתחים הרבה יותר גדולים. המבוטח אינו מכיר כלל את השמאים השונים ופועל ע"פ "המלצת" סוכן הביטוח ו/או המבטחת.

השליטה על "תוצרי" השמאי – היתה ונותרה בידי המבטחות. בין היתר, באמצעות תוכנות השמאות (כגון ה-"דאטה-קאר"), השליטה ברשימות שמאי החוץ ו-"הדרכה " צמודה של השמאי כיצד עליו לנהוג (ע"י שמאי הבית, הידועים גם בתוארם החדש – "בקרים").


התערבות המבטחות בהיבטים המקצועיים של התיקון – היתה ונותרה (בעיקר לנושא החלפים), גם לאחר הנחיות מפורשות של משרד התחבורה בעניין מ- 11/2003.

אומדן הנזק הראשוני – אינו ממלא את תכליתו. לעיתים – עמום ביודעין ואינו מאפשר התבססות עליו; לעיתים - כלל לא נמסר למוסך ו/או למבוטח; לעיתים - משונה חד צדדית ע"י השמאי ללא יידוע המבוטח.

היעדר מידע ומידע שגוי למבוטח– המבוטח אינו מודע להבדלים בין המצב הקודם למצב הנוכחי, וממילא אינו מודע לזכויותיו ע"פ ההסדר. המבוטח גם אינו מיודע ביחס לאפשרות הווצרות הפרש בין סך השומה לבין סך התיקון, חרף קיום חובה על המבטחות. למבטחות האינטרס לשמר מצב זה.

שומות שמאי החוץ אינן מקיימות תנאי הגילוי הנאות (פרק 6 להסדר).

מרכזי התביעות ומוסכי ההסדר – מנוגדים לתכלית ההסדר, ויישומו אינו אפשרי בתיקוני רכבים המבוצעים דרכם. השומה במקומות אלו נעשית בנוכחות ובפיקוח נציג המבטחת.

ביטול דה-פקטו של מוסד השמאי המכריע – הדרך היחידה שהעמיד ההסדר לרשות המבוטח לצורך ערעור על שומת שמאי החוץ שלא בהליך משפטי בביה"מ. זכות זו שע"פ ההסדר בוטלה בשקט ובהסתר, הואיל ו-"שידורית" פשוט הפסיקה את מתן שירותיה. גם קודם לכן, מבוטחים בודדים ידעו על ההליך וגם אז, נתקלו בשמאים מכריעים חסרי ידע ויכולת לניהול הליך זה. באופן תמוה ופסול, לא ניתנה כל הודעה לציבור אודות ביטול שירותי השמאי המכריע – לא ע"י המבטחות ולא ע"י המפקח על הביטוח.

היעדר אכיפה – מצד הגורמים השלטוניים האמונים: המפקח על הביטוח, משרד התחבורה, הממונה על ההגבלים העסקיים.

מדיניות של אי תשלום שכ"ט שמאי אחר – ככל שמוזמן ע"י המבוטח שמאי אחר, בין מתחילה ובין לצורך ערעור על שומת שמאי החוץ, נמנעות המבטחות מלשלם את שכרו ואף מאיימות בכך מראש, ומאלצות את המבוטחים "להשתמש" בשמאי חוץ, ששומתו, בפועל, נותרת היחידה;

השפעה בלתי הוגנת על מקור רכישת חלפים וסוגם – ע"י שמאים ומבטחות.

סירוב שמאי חוץ לערוך שומות במוסכים "לא נוחים"- בין היתר, לנוכח קיום סטטיסטיקות הבודקות "רמת ביצועים".

שירותיה. גם קודם לכן, מבוטחים בודדים ידעו על ההליך וגם אז, נתקלו בשמאים מכריעים חסרי ידע ויכולת לניהול הליך זה. באופן תמוה ופסול, לא ניתנה כל הודעה לציבור אודות ביטול שירותי השמאי המכריע – לא ע"י המבטחות ולא ע"י המפקח על הביטוח.

היעדר אכיפה – מצד הגורמים השלטוניים האמונים: המפקח על הביטוח, משרד התחבורה, הממונה על ההגבלים העסקיים.

מדיניות של אי תשלום שכ"ט שמאי אחר – ככל שמוזמן ע"י המבוטח שמאי אחר, בין מתחילה ובין לצורך ערעור על שומת שמאי החוץ, נמנעות המבטחות מלשלם את שכרו ואף מאיימות בכך מראש, ומאלצות את המבוטחים "להשתמש" בשמאי חוץ, ששומתו, בפועל, נותרת היחידה;

השפעה בלתי הוגנת על מקור רכישת חלפים וסוגם – ע"י שמאים ומבטחות.
סירוב שמאי חוץ לערוך שומות במוסכים "לא נוחים"- בין היתר, לנוכח קיום סטטיסטיקות הבודקות "רמת ביצועים".
השומה הנגדית אינה מועברת למבוטח ולעיתים אפילו שומת שמאי החוץ אינה מועברת לו.


3.המלצותינו – ביטול ההסדר ופתיחת השוק:

(!) המלצותינו אלו מהוות מכלול, אותו יש ליישם כמיקשה אחת, ולא פריטים בודדים מתוכו בנפרד, שאזי יכול ותושם לאל המטרה שאנו שואפים להשיג.

(!) בניגוד להסדר הקיים, כל הסדר חדש, יהיו מעמדו ו/או שמו אשר יהיו, חייב להיות פרי התייעצות עם איגוד המוסכים, ותוך לקיחה בחשבון כי הסמכות המקצועית בתיקון הינה של המוסך (המנהל המקצועי) וכי האחריות החוזית והחוקית לטיב התיקון גם היא של המוסך.

ביטול מוסד שמאי החוץ שאינו אלא שמאי בית מוסווה. יהיו רק שני סוגי שמאים – שמאי בית ושמאים פרטיים.

תביעת המבוטח תוגש באמצעות שמאי פרטי, כפי שהיה נהוג בעבר. המבטחות לא תתערבנה (גם לא ע"י מתן הטבות כספיות) בזהות השמאי שיבחר.

הונאות ביטוח של שמאים ומוסכים תטופלנה ביד קשה – הן ע"י המבטחות הן ע"י האיגודים המקצועיים (שמאים, מוסכים) והן ע"י מוסדות השלטון. מבלי לגרוע מהאמור יצויין, כי ידוע לנו שהונאות ביטוח מהוות רכיב בחישובי האקטואריה של המבטחות, וממילא באות לכדי ביטוי במחיר הפוליסה.

ביטול מרכזי התביעות והסדרי המוסכים – במוסכים אלו, המצויים בניגוד עניינים מעצם היותם קשורים בחוזה עם המבטחות, לעולם תהיה ידה של המבטחת על העליונה בקביעת מיהות התיקון ושעור הפיצוי למבוטח.

תפקידם של שמאי הבית יוגבל לביקורת השמאויות שתוגשנה להם ע"י המבוטחים ו/או למתן שומה נגדית. שומת שמאי הבית לא תהיה השומה הראשונה והקובעת, ואף יחול איסור על הכללת סעיף של הסכמת המבוטח מראש לשומת שמאי הבית או שלוח אחר של המבטחת בפוליסה.

תעריפי השומות הפרטיות – לעניין זה נמליץ על הקמת וועדה בין משרדית בהשתתפות כל הנוגעים בדבר, לבחינת שעור שכר הטרחה המינימלי הראוי ההגון והמקובל.


בכבוד רב,

רונן לוי – יו"ר פורום התיקון הבטוח
הדפסשלח לחברהוסף תגובה
ארכיון רכב
"תמיג" ייבואנית צמיגי פירלי מצטרפת למאבק בזיהום האוויר
נפגעת כתוצאה ממפגע ? מה עושים ?
סדרת הדגל VOLVO S80 החדשה מודל 2008
X-Box מבית היוצר של KTM יצרנית האופנועים
נתפסתם! חניית נכים - לנכים בלבד אתר חדש ברשת
חב' מכשירי תנועה, יבואנית סוזוקי, משיקה מכונית משפחתית חדשה – סוזוקי SX4
מבצע "הכן רכבך לחורף" הוותיק לא זוכה יותר לתמיכה כספית מהמדינה
איגוד קציני בטיחות בתעבורה: חובה לצרף מלווה לאוטובוס מסיע תלמידים
הזגוגיות ברכב - מרכיב קריטי בבטיחות